Varje idrottsutövare skall känna sig värdefull, trygg, säker och stärkt av sin idrott.

VISION

Vår vision är att varje idrottsutövare skall kunna utöva sin idrott under trygga och säkra former och få den hjälp och det stöd som behövs om de trots det utsätts för psykiska-, fysiska- eller sexuella övergrepp i eller i anslutning till idrotten.

MISSION

Vår uppgift är att stå upp för utsatta idrottsutövaren genom att ge råd, och stöd, driva viktiga principfall i idrottens nämnder, delta i debatten och genom att proaktivt lämna förslag till förändringar av strukturer, policys, regelverk och lagstiftning för att skapa en tryggare idrott.

Safesport Sweden
För en tryggare idrott

Safesport Sweden står upp för individen i idrotten, dvs den enskilda idrottsutövaren som oftast är ett barn eller en ungdom och stöttar idrottare som drabbas av missförhållanden, utsätts för psykiska-, fysiska- eller sexuella övergrepp. Vi för dialog med föreningar och/eller förbund, bistår med råd och driver fall i idrottens olika juridiska nämnder. Vi är också en aktiv röst i debatten om trygg idrott och idrottsutövares rättigheter.

Safesport Sweden bildades 2021 som en ideell och oberoende aktör och har sedan dess (dvs på endast ett år) etablerat sig som Sveriges ledande organisation inom området trygg idrott. Somaren 2022 utsågs Safesport Sweden till vinnare av Svenska Barnidrottspriset vilket kanske är den finaste utmärkelsen man kan få inom vårt område. I allt större utsträckning uppmärksammas vårt arbete även internationellt, i forskarvärlden men också bland idrottsorganisationerna.
 

Safesport Sweden utgår från en tydlig värdering: idrottsutövare har rätt att utöva sin idrott under trygga och säkra former och skall få den hjälp och det stöd som behövs om de utsätts för psykiska-, fysiska- eller sexuella övergrepp i eller i anslutning till idrotten. Vi står upp för individen genom att ge råd, och stöd,  driva viktiga principfall i idrottens nämnder, delta i debatten och genom att proaktivt lämna förslag till förändringar av strukturer, policys, regelverk och lagstiftning för att skapa en tryggare idrott.


Safesport Sweden agerar oberoende av idrottsförbund, politiska partier och andra intresseorganisationer. 
Vårt arbete utgår från ett barnperspektiv och den enskilda idrottarens rättigheter i kombination med en omfattande kunskap och förståelse för olika typer av missförhållanden som förekommer inom idrotten och orsakerna bakom dessa. Safesport Sweden granskar missförhållanden, informerar enskilda idrottare om deras rättigheter och ställer upp som ombud i rättsliga processer i idrottens nämnder. Ofta gäller det fall som annars inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller inte har de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Safesport Sweden står på den enskilda idrottarens sida och hjälper till att jämna ut oddsen när den enskilde behöver hävda sin rätt gentemot idrottsföreningar och idrottsförbund som inte levt upp till det ansvar som åvilar dem i fråga om att agera och skydda idrottare som utsätts eller har utsatts för övergrepp.

Safesport Sweden analyserar förutsättningarna i varje enskilt fall som vi engagerar oss i. Vi engagerar oss inte i ärenden som rör missämja och/eller personliga mellanhavanden där vuxna personer inom idrotten ligger i konflikt med varandra. För att Safesport Sweden ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra handlingar som är eller borde vara bestraffningsbara enligt 14 kap RFs stadgar. Antingen direkt i form av psykiska, fysiska eller sexuella kränkningar, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2021 har vi granskat ett stort antal fall samt engagerats som stöd och rådgivare till utsatta idrottare i rad olika idrotter och även agerat som ombud där vi med framgång drivit ärenden till idrottens högsta domstol Riksidrottsnämnden (RIN).


Safesport Sweden deltar aktivt i debatten kring frågor som berör trygg idrott. Sedan starten har de principfrågor och ett antal fall som vi engagerat oss i uppmärksammats i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Safesport Sweden har en unik ställning i det att vi är helt fristående, utan anslag från eller kopplingar till någon av idrottens organisationer eller förbund.
Allt arbete sker helt ideellt, - "pro-bono". 
Vi tar inte betalt av dem vi hjälper och man kan inte betala Safesport Sweden för att driva ett ärende eller en viss fråga.

Någon att tala med?

Du kan kontakta Safesport Swedens ungdsomsråd helt annonymt på mail: 

Safesport Sweden är helt oberoende och fristående 


Safesport Sweden har bildats i syfte att förebygga, motverka och förhindra missförhållanden inom den svenska idrotten. Detta gör vi genom att sprida kunskap och öka förståelsen för safesportfrågorna och arbeta för att skapa förutsättningar som gör att de som utsatts för kränkningar och övergrepp inom svensk idrott skall kunna få hjälp utan att behöva vara rädda för repressalier.

Safesport Sweden samarbetar med regeringsorgan, utländska safesportorganisationer och idrottsforskare i en rad olika länder i syfte att öka kunskapen inom alla frågor som rör idrottsutövares rätt till trygga idrottsmiljöer.