Safesport Sweden

- Varje idrottsutövare skall känna sig värdefull, trygg, säker och stärkt av sin idrott. 

Safesport Sweden är en oberoende svensk safe-sportorganisation som tillvaratar svenska idrottsutövares rätt till trygga idrottsmiljöer.

Vår vision är att idrottsutövares hälsa och välmående skall vara den centrala utgångspunkten för all idrottslig verksamhet. Varje idrottsutövare skall känna sig värdefull, trygg, säker och stärkt av sin idrott. 


Vår uppgift är att utveckla och berika den svensk idrotten genom att främja och professionalisera arbetet med trygga idrottsmiljöer och motverka alla former av missförhållanden inom idrotten.
 

Safesport Sweden är ett kompetenscentrum, en opinionsbildare och remissinstans i frågor som rör idrottares trygghet och välmående och har specialistkompetens inom frågor som rör barn och ungdomars idrottande.

Organisationen kommer verka för att svensk idrott skall möta Barnkonventionens krav och även arbeta för att svensk lagstiftning och idrottens regelverk som helhet skall vara anpassade och uppdaterade för att kunna fungera som det skydd som idrottsutövare behöver.


Safesport Sweden verkar för att den svenska idrotten skall ha;

  • uppdaterade och fungerande regelverk, lagstiftning som skyddar idrottare från övergrepp och kränkningar
  • fungerande system för uppföljning och kontroll som gör att risken för missförhållanden i idrotten minskar
  • oberoende, rättssäkra instanser som säkerställer att policys, regelverk och lagstiftning efterlevs
  • stödfunktioner som gör att utsatta idrottare och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver

Safesport Sweden bildades 2021 och kommer att bygga upp en organisation med kompetens inom idrottens organisatoriska modeller, RFs stadgar och regelverk, idrottares förutsättningar, mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Vår verksamhet


Safesport Sweden arbetar förebyggande med forskning och utbildning, information till beslutsfattare och förslag till förändringar. Vi arbetar också för att idrottsutövare som blivit utsatta skall få stöd, hjälp och rådgivning och hjälp med anmälningar och överklaganden.

FORSKNING OCH INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Safesport Sweden samarbetar med regeringsorgan , safesportorganisationer och universtitet runt om i världen för att ha tillgång till den senaste forskningen och den mest uppdaterade kunskapen  inom safesportområdet.

Safesport Sweden har också ett ungdomsråd med unga aktiva eller nyligen aktiva idrottare som i samråd med Safesport Swedens forskare och styrelse hjälper oss att fånga upp och förstå input från de som vår verksamhet egentligen handlar om, nämligen idrottsutövarana själva.

INFORMATION, PÅVERKAN OCH UTBILDNING

I ett område som är under ständig utveckling utvecklas också ”Best Practice” kontinuerligt.

Safesport Sweden undersöker, kartlägger och dokumenterar olika länders och organisationers tillvägagångssätt och metoder inom safesportområdet i syfte att identifiera och förstå skillnader i angreppssätt, åtgärder, lagstiftning, bidragssystem mm och förstå vilka lösningar som fungerar bäst.

Safesport Sweden informerar och utbildar om skillnader i angreppssätt, åtgärder, lagstiftning, bidragssystem och tar vid behov fram motioner och förslag till förändringar som presenteras för relevanta instanser.

ANMÄLNINGAR OCH ÄRENDEHANTERING

Safesport Sweden arbetar för att säkerställa att idrottare som utsatts för kränkningar och övergrepp får oberoende stöd och professionell hjälp med anmälningar och ärendehantering.

Vi arbetar för att kunna tillhandahålla  stöd och rådgivningstjänster fr.o.m.
1 januari 2022.