Safesport Sweden

En människo- och barnrättsorganisation som tillvaratar utsatta idrottares rättigheter.

Safesport Sweden är en oberoende  människo- och barnrättsorganisation som verkar för trygga, humanitärt- och etiskt hållbara idrottsmiljöer och tillvaratar utsatta idrottares rättigheter.

Vi arbetar långsktigt och målmedvetet för att öka medvetenheten och kunskapsnivå om missförhållanden inom idrotten och verkar för att svensk lagstiftning och idrottens regelverk skall vara uppdaterade så att de ger det skydd som idrottsutövare behöver för att kunna idrotta utan att riskera att utsättas för övergrepp av något slag.  

 

I alla frågor som rör barn utgår vi från barnperspektiv och den lagstadgade Barnkonventionen.

 

Vi verkar för att den svenska idrotten skall ha;

  • policys, regelverk, lagstiftning som skyddar idrottare från övergrepp och kränkningar

  • oberoende, rättssäkra instanser som säkerställer att policys, regelverk och lagstiftning efterlevs

  • stödfunktioner som gör att utsatta idrottare och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver

 

Vår verksamhet


Safesport Sweden arbetar för att öka kunskasnivån genom och utbildning, information till beslutsfattare och utarbetar förslag till förändringar. Vi arbetar också för att idrottsutövare som blivit utsatta skall få stöd, hjälp och rådgivning och hjälp med anmälningar och överklaganden.

FORSKNING OCH INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Safesport Swedens arbete utgår från ett den enskilda idrottarens rättigheter. Vi har omfattande kunskap och förståelse för olika typer av missförhållanden inom idrotten och orsakerna bakom dessa.

Vi samarbetar med regeringsorgan , safesportorganisationer och universtitet runt om i världen för att ha tillgång till den senaste forskningen och den mest uppdaterade kunskapen  inom safesportområdet.


Vi har också ett ungdomsråd med unga aktiva eller nyligen aktiva idrottare som i samråd med Safesport Swedens styrelse hjälper till att fånga upp och förstå input från de som vår verksamhet egentligen handlar om, nämligen idrottsutövarana själva.


INFORMATION, PÅVERKAN OCH UTBILDNING

Safesport Sweden deltar aktivt i debatten kring frågor som berör trygg idrott. Sedan starten har de principfrågor och ett antal fall som vi engagerat oss i uppmärksammats i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Vi föreslår förändringar av strukturer, policys, regelverk och lagstiftning för att skapa en tryggare idrott. 

ANMÄLNINGAR OCH ÄRENDEHANTERING

Safesport Sweden står upp för individen, dvs den enskilda idrottsutövaren som oftast är ett barn eller en ungdom, genom att föra dialog med berörda föreningar och/eller förbund, bistå med råd och driver viktiga principfall i idrottens nämnder. Ofta gäller det fall som annars inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller inte har de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Safesport Sweden står på den enskilda idrottarens sida och hjälper till att jämna ut oddsen när den enskilde behöver hävda sin rätt gentemot idrottsföreningar och idrottsförbund som inte levt upp till det ansvar som åvilar dem i fråga om att agera och skydda idrottare som utsätts eller har utsatts för övergrepp.