Medlemskap

Safesport Sweden har tre kategorier av medlemmar;

  1. Huvudmän med rätt att rösta på stämma och utse ledamöter till Safesport Swedens styrelse.
  2. Stödmedlemmar som erlägger årsavgift till Safesport Sweden.
  3. Idrottsutövare som har rätt att ta del av Safesport Swedens stödtjänster.

Huvudmän
Huvudman kan utgöras av såväl fysisk som juridisk person som verkar för Safesport Swedens syfte och har en oberoende ställning i förhållande till RF, SF och SDF.

Huvudmännen har rätt att rösta på stämma och utse ledamöter till Safesport Swedens styrelse. 

Huvudmannamötet är Safesport Swedens högsta beslutande organ och hålls en gång om året.

Stödmedlem
Såväl en fysisk som juridisk person kan vara stödmedlem och erlägga årsavgift för att stödja Safesport Sweden.


Idrottsutövare

Idrottsmedlemskap erbjuds fysiska personer som är aktiva idrottsutövare och medlemmar i en svensk idrottsförening som ingår i ett RF-anslutet specialidrottsförbund.


Aktiva idrottsutövares medlemsskap är kostnadsfritt.

Att vara aktiv idrottare och medlem i Safesport Sweden skall kunna liknas vid att ha ett kostnadsfritt ”försäkringsskydd” som ger idrottaren rätt till stöd, rådgivning, psykolog, kurator och/eller jurist i händelse att idrottsutövaren utsatts för en anmälningsbar förseelse enligt 14 kap RF:s stadgar.

Genom Safesport Sweden ges alla idrottsutövare i Sverige (varav merparten är barn och ungdomar) - oberoende av föräldrars inkomst, härkomst, engagemang och kunskap om idrott och idrottens regelverk - det skydd som ett medlemskap i föreningen medför.

Vi arbetar för att kunna tillhandahålla stöd och rådgivningstjänster fr.o.om.
1 januari 2022.

Medlemsskap
Om du har frågor kring medlemmskap och/eller önskar bli medlem i Safesport Sweden sänder du ett mail till info@safesportsweden.org.