Vad är kränkningar och övergrepp? Var går gränsen?


I RF:s stadgar och i anvisningarna till idrottens värdgrund anges att det är nolltollerans mot kränkningar inom Svensk idrott.


Den internationella Olympiska komitten (IOC) skriver på sin hemsida att "trakasserier och övergrepp kan uttryckas i fem former som kan förekomma i kombination eller i isolering. Dessa inkluderar i) psykiskt övergrepp, ii) fysiskt övergrepp, iii) sexuella trakasserier, iv) sexuella övergrepp och v) försumlighet".

IOC definierar de olika formerna av övergrepp enligt följande:

  • Psykologiska övergrepp - betyder varje ovälkommen handling inklusive uteslutning, isolering, verbala övergrepp, förnedring, hot, infantilisering eller någon annan behandling som kan minska känslan av identitet, värdighet och självvärde.

  • Fysiska övergrepp - betyder varje avsiktlig och ovälkommen handling - som till exempel knuffa, slå, sparka, bita och bränn - som orsakar fysiskt trauma eller skada. Sådan handling kan också bestå av tvingad eller olämplig fysisk aktivitet (t.ex. ålders- eller kroppsanpassad träningsbelastning; när den skadas eller har smärta), tvingad alkoholkonsumtion eller dopningsmetoder.

  • Sexuella trakasserier - oönskat beteende av sexuell karaktär, oavsett om verbalt, icke-verbalt eller fysiskt. Sexuella trakasserier kan ha form av sexuella övergrepp.

  • Sexuella övergrepp - varje beteende av sexuell karaktär, oavsett om det inte är kontakt, kontakt eller penetrerande, där samtycke tvingas / manipuleras eller inte ges eller inte kan ges.

  • Försumlighet – avser passivitet i fall där en person med ansvar för en idrottares välmående och trygghet känner till övergrepp men trots det inte vidtar adekvata åtgärder att tillhandahålla en lägsta nivå av omsorg och därigenom orsakar skada, låter skada orsakas eller skapar en överhängande fara för skada.

IOC skriver också att takasserier och övergrepp kan baseras på alla grunder inklusive ras, religion, färg, tro, etniskt ursprung, fysiska attribut, kön, sexuell läggning, åldershandikapp, socioekonomisk status och atletisk förmåga. Det kan inkludera en engångsincident eller en serie incidenter. Det kan vara personligen eller online. Trakasserier kan vara avsiktliga, oönskade och tvångsmässiga.


IOC skriver också att trakasserier och övergrepp ofta är ett resultat av att en person i ledande ställning missbrukar sin position, makt eller auktoritet mot en annan person.

Safesport Sweden är helt oberoende och fristående Safesport Sweden har bildats för förebygga, motverka och förhindra övergrepp inom den svenska idrotten. Detta gör vi genom att sprida kunskap och öka förståelsen för safesportfrågorna och arbeta för att skapa förutsättningar som gör att de som utsatts för kränkningar och övergrepp inom svensk idrott skall kunna få hjälp utan att behöva vara rädda för repressalier.

Safesport Sweden samarbeter med regeringsorgan, utländska safesportorganisationer och idrottsforskare i en rad länder i syfte att öka bygga upp en ökad kunskap inom alla frågor som rör trygga idrottsmiljöer.