Safesport handlar om idrottsutövares mänskliga rättigheter

Principer och utgångspunkter

För att kunna föra sakliga och balanserade resonemang om trygg idrott kan det vara bra att utgå från följande principer:

 1. Kränkningar, övergrepp och tystnadskultur är skadligt, inte bara för de som utsätts, utan också för idrotten som helhet.

 2. Det är den som kränker och begår övergrepp som skadar idrottens rykte, inte den som påtalar att övergreppen sker eller den som söker hjälp.

 3. Det är offren som skall skyddas, inte förövarna.

 4. Den som känner till att övergrepp sker har ett ansvar att agera för att skydda den som utsätts.

 5. Den som inte tar ansvar och agerar när övergrepp sker, utan tittar åt andra hållet fastän man vet vad som pågår, begår också ett övergrepp.

Safesport international skriver att de sex primära typerna av övergrepp inom idrotten är:


 1. Mobbning

 2. Trakasserier

 3. Penalism och utfrysning

 4. Psykologiska övergrepp, dvs "avsiktligt skadliga handlingar utan fysisk beröring"

 5. Fysiskt våld

 6. Sexuella övergrepp

Psykolgiska övergrepp kan vara lika skadliga och göra lika ont som fysiska övergrepp - att de inte syns innebär inte att de inte finns.

Internationella olympiska komittén (IOC) har definierat psykologiska övergrepp som;   


-- varje ovälkommen handling inklusive uteslutning, isolering, verbala övergrepp, förnedring, hot, infantilisering eller någon annan behandling som kan minska känslan av identitet, värdighet och självvärde.